Wood Transparent

מקצועיות בכתיבת חוות דעת לצה"ל

לעתים קיים רקע נפשי טרם הגיוס, המצריך התאמת הגנות שונות עבור הנער או הנערה המיועדים לשירות ביטחון. במקרים אחרים, הצורך במתן ההגנות מתעורר במהלך השירות. הגנות אלו נעות בין הקלות בשירות לבין מתן פטור מהשירות.  

כאשר מעוניינים לפנות לפסיכיאטר עבור חוות דעת לצה"ל, חשוב לבדוק מהו הניסיון הרלוונטי של הפסיכיאטר ומה מידת ההיכרות שלו עם המערכת הצבאית. 

ד"ר שגב שירת בצה"ל כקצין רפואה ביחידות מגוונות וכפסיכיאטר במרפאות בריאות הנפש המרכזיות בצבא. הוא הוסמך כיו"ר ועדה רפואית להתאמת סעיפי ליקוי ופרופיל. לד"ר שגב היכרות מעמיקה עם המערכת הצבאית, ספר הפרופילים הצבאי והפקודות וההנחיות הרלוונטיות.

לשם כתיבת חוות דעת לצה"ל תיערך תחילה פגישה רגילה, במהלכה נעריך אם קיימת עילה לכתיבת חוות דעת עם המלצה עבור שלטונות הצבא. אנו שומרים על איכות גבוהה של חוות דעת ולכן ייכתבו חוות דעת רק עבור מקרים מתאימים הזקוקים על פי התרשמותנו להמלצות שכאלו. כתיבת חוות דעת כרוכה בתשלום נוסף. לפרטים, צרו קשר.

Video by Ricardo Esquivel from Pexels