pexels-sora-shimazaki-5668882.jpg
pexels-andreea-ch-1166644_edited.jpg

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית

במקרה בו אדם חשוד בביצוע עבירה פלילית, אחד ההיבטים שייבחנו הוא כשירותו הנפשית של האדם. מקרים נוספים בהם נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית משפטית הם עניינים אזרחיים כגון תביעת נזיקין, מינוי אפוטרופוס, כשירות לכתיבת צוואה או ייפוי כוח מתמשך. במקרים אלו, מומלץ לפנות פסיכיאטר פרטי בעל ניסיון במתן חוות דעת פסיכיאטרית משפטית עבור בית המשפט. שירות מסוג זה יכול לספק לכם  ד"ר אביתר שגב יועץ פסיכיאטרי פרטי.

מה אומר החוק בנושא, ומה נדרש על מנת לערוך חוות דעת פסיכיאטרית משפטית?

בחוק העונשין נכתב: "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש: 1. להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו. 2. להימנע מעשיית המעשה."

טיעון בדבר מצב שכזה מכונה "הגנת אי שפיות". במקרים בהם הדבר מתקבל על ידי בית המשפט, המשפט ייפסק. מטבע הדברים, כדי לקבוע מצב מסוג זה, נדרשת חוות דעת מקצועית. אי נשיאה באחריות פלילית עשויה להיקבע במצב בו אדם אינו מסוגל למנוע מעצמו לבצע את העבירה על אף שהוא מבין כי מדובר במעשה בלתי חוקי ובלתי מוסרי, או לחלופין מצב בו האדם אינו מבין כלל כי מדובר במעשה כזה. מצב נוסף אפשרי הוא נשיאה באחריות פלילית בעת ביצוע המעשה אך אי כשירות לעמוד לדין. על פי רוב, שולח בית המשפט את הנאשם לבדיקה על ידי פסיכיאטר מטעם הפסיכיאטר המחוזי, או אף להסתכלות בתנאי אשפוז.

כדי לערוך חוות דעת פסיכיאטרית משפטית, הפסיכיאטר עורך בדיקה מקיפה של המטופל בה יוכל להיעזר בכלי אבחון שונים. הרקע האישי, המשפחתי והפסיכיאטרי הינם בעלי חשיבות מכרעת. חשוב שנעביר לפסיכיאטר את כל החומרים הרלוונטיים כדי שיוכל לעיין בהם לעמוק ולהביאם בחשבון בעת עריכת חוות הדעת הפסיכיאטרית.

מה קורה לאחר מסירת חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט?

בתחום הפלילי, מטרת חוות הדעת היא לקבוע אם החשוד יכול לשאת באחריות פלילית ואם הוא כשיר לעמוד לדין. אם קיימת אחריות פלילית והנאשם כשיר לעמוד לדין, יהיה על האדם לנהל את התיק הפלילי כאחד האדם. לעומת זאת, אם בית המשפט יקבל את חוות הדעת בה נאמר כי הנבדק לא נשא באחריות פלילית בעת ביצוע המעשה, בדרך כלל המשפט יופסק והאדם יועבר להמשך טיפול פסיכיאטרי. האדם ישהה באשפוז או בטיפול מרפאתי תחת צו לתקופה שתיקבע על ידי בית המשפט ושלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה בחוק לעברה בה הואשם. מצב נוסף אפשרי הוא נשיאה באחריות פלילית בעת ביצוע המעשה, אך אי כשירות לעמוד לדין כיום. במקרה כזה, לרוב ישהה המטופל באשפוז עד שמצבו הנפשי יאפשר לו לעמוד למשפט.

בתחום האזרחי, חוות הדעת הפסיכיאטרית תוכל לסייע בהתאם לעניין לשמו היא נכתבה: הוכחת נזק נפשי, צורך במינוי אפוטרופוס, הסרת ספק בדבר צלילות בעת כתיבת צוואה או ייפוי כוח, וכל כיוצא בזה.

חוות דעת משפטיות מבוצעות על ידי פסיכיאטרים שעברו הכשרה בנושא פסיכיאטריה משפטית. חשוב שנוודא כי הפסיכיאטר הפרטי בו אנו בוחרים אכן עבר הכשרה זו ובעל ניסיון בכתיבת חוות דעת. לפגישת ייעוץ בנושא חוות דעת משפטית תוכלו לפנות אל ד"ר אביתר שגב יועץ פסיכיאטרי פרטי.